Blechträgerbrücken
!

H0 · Blechträgerbrücke · 15 cm

T 15
Größe: 15 x 5,8 x 3,4 cm
!

H0 · Blechträgerbrücke · 15 cm · 2-gleisig

T 15-2

Größe: 15 x 10,8 x 3,4 cm

Gleisabstand: 50 mm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 22 cm

T 22

Größe: 21,8 x 6,8 x 4,8 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 22 cm · 2-gleisig

T 22-2

Größe: 21,8 x 13,5 x 4,8 cm

Gleisabstand: 64 mm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 30 cm

T 30

Größe: 30 x 5 x 3,4 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 30 cm · 2-gleisig

T 30-2

Größe: 30 x 10,8 x 3,4 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 36 cm

T 36

Größe: 36 x 6,8 x 4,8 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 2-gleisig · 36 cm

T 36-2

Größe: 36 x 13,5 x 4,8 cm

Gleisabstand: 64 mm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 50 cm

T 50

Größe: 50 x 6,8 x 4,8 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · 72 cm

T 72

Größe: 72 x 6,8 x 4,8 cm

!

H0 · Blechträgerbrücke · Fischbauch 28 cm

T 28
Größe: 28 x 5,8 x 4,8 cm
!

H0 · Blechträgerbrücke · Fischbauch 2-gleisig · 28 cm

T 28-2

Größe: 28 x 10,8 x 4,8 cm

Gleisabstand: 50 mm

!